Hopp til hovedinnhold
workplace

For samfunnet

 

Alle tjener på at alle har mulighet til å jobbe

 

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble første gang inngått i 2001 mellom myndighetene og partene i arbeidslivet (IA-avtalen). Et av målene er økt yrkesdeltakelse blant funksjonshemmede. For perioden sett under ett har situasjonen for de funksjonshemmede på arbeidsmarkedet holdt seg nokså stabil. I 2018 var andelen sysselsatte på 44 prosent, sammenlignet med 74 prosent for hele befolkningen i alderen 15–66 år.

 

Det betyr at mange mennesker med nedsatt funksjonsevne står utenfor arbeidsmarkedet. I sin tur fører det til fremmedgjøring og personlige problemer som for eksempel lav selvfølelse.

 

Økt deltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser gir økonomisk gevinst for alle. Det å gå fra å føle seg utestengt og isolert til å bli en permanent del av et arbeidsmiljø gagner ikke bare den enkelte, men også bedrifter og samfunnet som helhet.

 

Fordelene for samfunnet er sosial og økonomisk bærekraft, kostnadseffektivitet, mangfold, integrasjon og viktige arbeidsressurser.