Hopp til hovedinnhold

Samfunnsøkonomisk kostnads-nytte oppnås allerede ett år

Evidens


Vitenskapelige studier av kost-nytte-effekt gjennomført i Sverige viser at innføring og bruk av kognitive hjelpemidler til personer med psykisk funksjonsnedsettelse er svært lønnsomt både for samfunnet som helhet og for kommuner, landsting, staten og brukerne selv. 

 

Lønnsomheten for landsting, kommuner og samfunnet generelt oppnås allerede ett år etter at investeringen er foretatt. På 5 års sikt blir samfunnsbidraget 146 000 SEK per bruker.

 

Sammenfattende samfunnsøkonomisk kostnads-nytte-analyse


Den samfunnsøkonomiske lønnsomhets vurderingen er gjort både fra et kostnadsminmerings-perspektiv og fra et inntektsøkonomisk perspektiv der lønnsomhet er beregnet gjennom:

«Ved å summere de beregnede årlige kostnadsbesparelsene på 15 600 kr og 4 000 SEK med den beregnede verdien av produksjonsbidraget, 13 200 kr, får vi et samfunnsøkonomisk bidrag på
32 800 kr per bruker per år. Siden kostnadene for hjelpemidler var 30 100 kr, betyr kalkylen at disse kostnadene er spart inn allerede etter knapt et år. På 5 års sikt blir inntektene for samfunnet 146 000 SEK per bruker».  Dahlberg, side 26.

 

Til disse mer kvantifiserbare effektene må man også legge til en rekke andre følger av hjelpemidler, som også får direkte økonomiske konsekvenser, for eksempel:

  • Mindre belastning på helsevesenet
  • Færre besøk på akuttpsykiatriske mottak
  • Redusert behov for medisiner
  • Mindre behov for omsorgsboliger
     

Sist, men ikke minst, må man også legge til de helseøkonomiske effektene. Hjelpemidlene bidrar til økt selvfølelse, økt trygghet og bedre livskvalitet for brukerne. 

 

Abilia produkter


MEMOday, MEMOmessanger, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, MEMO Timer

 

Kilder


​Konklusjonen er basert på fire forskningsstudier med 447 deltakere, studenter, ungdommer og voksne med kognitive eller psykiske funksjonsnedsettelser, samt eksperter,pleiere, pedagoger og helsepersonell.

Referanselisten over forsknnigsstudierne finner du her