Hopp til hovedinnhold

Autismespektertilstand (AST)

 

 

Neuropsykiatriske funksjonsnedsettelser, NPF, avhenger av hvordan hjernen fungerer og jobber. De vanligste diagnosene er Autismespektertilstand, ADHD/ADD, Tourettes syndrom og språkforstyrrelse.

 

Autisme kommer til uttrykk innenfor et spekter, derav betegnelsen Autismespektertilstand, forkortet AST. Graden av nedsatt funksjonsevne kan variere mye.

 

Det er vanlig å ha autisme i kombinasjon med ADHD/ADD og Tourettes syndrom. Intellektuell funksjonsnedsettelse og epilepsi kan også forekomme.

 

Stadig flere diagnostiseres med autismespektertilstander, sannsynligvis pga. økt bevissthet og at diagnosekriteriene er utvidet. Samfunnet må bli mer inkluderende for at disse personene skal få bedre forutsetninger og økt livskvalitet. Tidlig innsats kan forhindre alvorlige konsekvenser.

 

Les mer i vår brosjyre: Støtte for samspill, rutiner, struktur og søvn ved autismespektertilstand (AST)

 

 

Vanlige utfordringer

 

Graden av vanskeligheter kan variere stort, men fellestrekkene er:

 

 • Problemer med gjensidighet, samspill og kommunikasjon
 • Stort fokus på detaljer og spesialinteresser
 • Problemer med å håndtere endringer og å veksle mellom aktiviteter
 • Problemer med å bryte atferd og vaner
 • Lærevansker
 • Sterk reaksjon på sanseinntrykk
 • Søvnproblemer

 

Diagnose forekommer i kombinasjon med ADHD/ADD, angst, intellektuell funksjonsnedsettelse og epilepsi. Grad av selvstendighet i personlig pleie, bolig, skole og arbeidsliv avhenger av hvor i autismespekteret personen befinner seg, eventuelle øvrige diagnoser og hvilket miljø og hvilken støtte personen får.

 

 

 

Rutiner, forutsigbarhet og støtte for samspill gjør hverdagen enklere

 

Faktorer som kan påvirke en person med AST, er at personen får:

 

 • Informasjon om sin funksjonsnedsettelse ut fra alder og modenhet
 • Kunnskap og riktig behandling fra omgivelsene
 • Rolig og forutsigbart miljø
 • Stimulering av språkutvikling, støtte til kommunikasjon
 • Visualisering av tid, og tydelighet i hva som skal skje og når
 • Rutiner og hjelp til å sove
 • «NPF-sikret» skole
 • Tilpasset arbeidsmiljø

 

 

 

Hjelpemidler kan bidra til delaktighet og selvstendighet

 

 • Kommunikasjonshjelpemidler bidrar til å stimulere språkutvikling og tilrettelegge for samhandling og kommunikasjon.
 • Sansestimulerende tyngdeprodukter har som formål å lette innsovning, opprettholde søvn om natten og skape ro og fokus om dagen.
 • Kognitiv støtte har som formål å få økt følelse av tid, gjøre det lettere å holde på rutiner og strukturer og å få en forutsigbarhet i hverdagen.

 

 

 

Hverdagen kan gjøres lettere for hele familien

 

Hjelpemidler skal velges og tilpasses personen, men blir også et delt verktøy for alle rundt, for at hverdagen skal fungere bedre:

 

 • Samspill og kommunikasjon kan fungere bedre
 • Søvnen kan bli bedre for alle i familien
 • Mindre behov for å påminne persoen om aktiviteter
 • Bedre relasjoner og færre konflikter

 

 

 

«NPF-sikret» skole

 

De fleste personer med autisme kan gå på vanlig grunnskole. En del personer går i tilpasset grunnskole/spesialskole og tilpasset videregående skole/spesialgymnas  Uansett skoleform, er tilpasning av miljøet, holdninger og rutiner viktig for å støtte elever med AST. Selv om eleven har med seg personlige hjelpemidler, kan det være en hjelp å utstyre klasserommene med produkter som kan støtte konsentrasjon, motivasjon og forutsigbarhet.

 

 • Vektkrager kan gjøre det lettere å konsentrere seg om skolearbeidet.
 • Tidshjelpemiddel som visualiserer tidens gang kan motivere til å holde ut i skoleoppgaver og forberede seg på å skifte mellom aktiviteter.
 • Stasjonære og mobile planleggingsverktøy som tydeliggjør tid og dagsplan gjør eleven forberedt på hva som skal skje og når.

 

 

 

Gode arbeidsplasser

 

Arbeidsgivere kan gjøre mye for å gjøre det lettere for arbeidstakere med AST.

 

 • Arbeidsoppgaver kan tilpasses og få gjøres en om gangen. Støtte kan gis ved å strukturere opp og prioritere oppgaver.
 • Arbeidsmiljøet kan tilpasses slik at personen kan flytte til et roligere sted. Lyddempende romdelere og støyreduserende hodetelefoner kan hjelpe.
 • Arbeidstider kan være fleksible for å passe personens behov. Gi muligheter til enkeltpauser og hvilerom.
 • Arbeidshjelpemidler, f.eks. vektkrager, visuelle tidsenheter og digitale tids- og planleggingsverktøy kan gjøre det lettere.

 

 

 

Bofellesskap

 

Driften av bofellesskap skal være av god kvalitet og i størst mulig grad gi den enkelte selvbestemmelse, integritet, innflytelse og medbestemmelse.

 

 • I bofellesskap der beboerne har fått verktøy for struktur, tydelighet og restitusjon i tilværelsen, har dette ført til både økt kognitiv og økt kommunikativ evne.
 • Samme individuelle kognitive hjelpemidler har fått positiv effekt på virksomhetens arbeidsmiljø og økt trivsel blant personalet.
 • Personalet får mer tid til meningsfulle aktiviteter som skaper verdi – både for beboerne og for personalet selv.

 

 

 

Nedenfor ser du produktene våre som kan støtte enkeltpersoner med autismespektertilstand: