Hoppa till huvudinnehåll

Autismspektrumtillstånd, AST

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, beror på hur hjärnan fungerar och arbetar. De vanligaste diagnoserna är autismspektrumtillstånd, ADHD/ADD, Tourettes syndrom och språkstörning.

 

Autism kommer till uttryck inom ett spektrum, därav benämningen autismspektrumtillstånd, förkortat AST. Graden av funktionsnedsättning kan variera stort.

 

Det är vanligt att ha autism i kombination med ADHD/ADD och Tourettes syndrom. Intellektuell funktionsnedsättning och epilepsi kan också förekomma.

 

Allt fler diagnostiseras med autismspektrumtillstånd, troligen pga en ökad medvetenhet och att diagnoskriterierna har breddats. Samhället behöver bli mer inkluderande för att dessa personer ska få bättre förutsättningar och livskvalitet. Tidiga insatser kan förhindra allvarliga konsekvenser.

 

Läs mer i vår broschyr Stöd för samspel, rutiner, struktur och sömn vid autismspektrumtillstånd, AST

 

Vanliga utmaningar

 

Graden av svårigheter kan variera stort, men gemensamma kännetecken är:

 

 • svårigheter med ömsesidighet, samspel och kommunikation
 • stort fokus på detaljer och specialintressen
 • svårt att hantera förändringar och att växla mellan aktiviteter
 • svårt att bryta beteenden och vanor
 • inlärningssvårigheter
 • starkare reaktion på sinnesintryck
 • sömnsvårigheter

 

Ytterligare utmaningar ges när diagnos förekommer i kombination med ADHD/ADD, ångest, intellektuell funktionsnedsättning, epilepsi.

 

Grad av självständighet i personlig vård, boende, skola och arbetsliv beror på var i autismspektrat individen ligger, eventuella övriga diagnoser och vilken miljö och vilket stöd individen får.

 

Rutiner, förutsägbarhet och stöd för samspel gör vardagen lättare

 

Faktorer som kan påverka en individ med AST är att individen får:

 

 • information om sin funktionsnedsättning utifrån ålder och mognad
 • kunskap och rätt bemötande från omgivningen
 • lugn och förutsägbar miljö
 • stimulering av språkutveckling, stöd för kommunikation
 • visualisering av tid och tydlighet i vad som ska ske och när
 • rutiner och stöd för att sova
 • ”NPF-säkrad” skola
 • anpassad arbetsmiljö

 

Hjälpmedel kan bidra till delaktighet och självständighet

 

En individ som har nedsatt aktivitetsförmåga har möjlighet att få ett kompenserande hjälpmedel förskrivet till sig. Oftast via en arbetsterapeut eller logoped. Dessa arbetar inom habilitering, barn- och ungdomspsykiatri, BUP och primärvård.

 

Hjälpmedel är inte baserat på om individen har fått en diagnos eller inte. Det är behovet av att klara en aktivitet som styr. Tidiga insatser kan förhindra utanförskap och beroende av andra.

 

 • ett kommunikationshjälpmedel syftar till att stimulera språkutveckling, underlätta samspel och kommunikation
 • sinnesstimulerande tyngdprodukter syftar till att underlätta insomning och bibehållande av sömn nattetid och att skapa lugn och fokus dagtid
 • kognitivt stöd syftar till att få en ökad känsla för tid, att underlätta att hålla rutiner, struktur och att få en förutsägbarhet i vardagen

 

Vardagen kan underlättas för hela familjen

 

Hjälpmedel ska väljas och anpassas för individen, men blir också ett delat verktyg för alla runt individen för att vardagen ska fungera bättre:

 

 • samspel och kommunikation kan fungera bättre
 • sömnen kan bli bättre för alla i familjen
 • mindre behov av att påminna individen om aktiviteter
 • bättre relationer och färre konflikter

 

NPF-säkrad skola

 

De flesta individer med autism kan gå i vanlig grundskola. En del individer går i anpassad grundskola / grundsärskola och anpassad gymnasieskola / gymnasiesärskola. Oavsett skolform är anpassning av miljön, förhållningssätt och rutiner viktiga för att stötta elever med AST. Även om eleven har med sig personliga hjälpmedel, är det av värde att utrusta klassrummen med produkter som kan stödja koncentration, motivation och förutsägbarhet.

 

 • tyngdkragar och tyngdfiltar kan underlätta vid koncentration på skolarbete
 • timrar som visualiserar tidens gång kan motivera att hålla ut i skoluppgifter och att förbereda sig på att skifta mellan aktiviteter
 • stationära och mobila planeringsverktyg som tydliggör tid och schema gör eleven förberedd på vad som ska ske och när

 

NPF-vänliga arbetsplatser

 

Arbetsgivare kan göra mycket för att underlätta för arbetstagare med AST.

 

 • arbetsuppgifter kan anpassas och få göras en i taget, stöd kan ges i att strukturera upp och prioritera uppgifter
 • arbetsmiljön kan anpassas så att individen kan flytta till tystare och lugnare plats, ljuddämpande rumsavdelare och brusreducerande hörlurar kan underlätta
 • arbetstider kan få vara flexibla för att passa individens behov, möjligheter till enskilda pauser och vilrum
 • arbetshjälpmedel, t ex tyngdvästar, tyngdkragar, visuella timrar, digitala tid- och planeringsverktyg kan underlätta

 

Gruppboende inom LSS

 

LSS-verksamheter behöver vara av god kvalitet och i så stor utsträckning som möjligt ge den enskilde individen självbestämmande, integritet, inflytande och medbestämmande.

 

 • på LSS-boenden där de boende fått verktyg för struktur, tydlighet och återhämtning i sin tillvaro har detta lett både till ökad kognitiv och ökad kommunikativ förmåga

 • samma individuella kognitiva hjälpmedel har fått positiv effekt på verksamhetens arbetsmiljö och ökad trivsel bland personalen
 • personalen får mer utrymme för meningsfulla aktiviteter som skapar värde – både för de boende och för sig själva

 

Nedan ser du våra produkter som kan stödja individer med autismspektrumtillstånd: