Hoppa till huvudinnehåll
demens

Tidiga insatser för att bibehålla eller öka sin aktivitetsnivå, trygghet och självständighet

Omsorgen behöver anpassas till att möta behoven för den åldrande befolkningen. Det är i det ordinära boendet som allt fler insatser sker idag.

Ordinärt boende

Idag råder det arbetskraftsbrist i välfärden och kommer vara en stor utmaning framöver. Personalens professionalitet och kunskaper bör läggas på de insatser där de behövs för att ge en mer mänsklig omsorg, med mer tid till möten, samtal och närvaro. Rutinmässiga arbetsuppgifter kan ersätts av välfärdsteknik och digitala hjälpmedel där så är möjligt för att frigöra omsorgspersonalens tid. Det handlar också om att arbeta med förebyggande  insatser så att individen kan bibehålla eller öka sin aktivitetsnivå, trygghet och självständighet när det finns en risk för förhöjd funktionsnedsättning.

 

Tidiga insatser är mycket viktigt då personer som lever i ordinärt boende är äldre idag än tidigare samtidigt som det finns färre tillgängliga platser på särskilt boende. Förebyggande vård och digitala hjälpmedel är en investering som leder till att resurser används på ett mer effektivt sätt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv. Att driva omsorg inom ordinärt boende innebär flera utmaningar. Målet med verksamheten är att de äldre ska kunna vara hemmaboende längre och samtidigt leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag och i samhället. De äldre ska kunna åldras i trygghet, med bibehållet oberoende samt bemötas med respekt. En viktig faktor är att ha tillgång till god vård och omsorg och att den utgår ifrån den enskildes behov. Idag påverkas omsorgsverksamheten av utmaningar såsom hög sjukfrånvaro, hög personalomsättning, brist på medicinsk kompetens, brist på digital kompetens och finansiella begränsningar.

 

Studier visar att det går att komma runt problem som dessa, utan att det behöver innebära stora investeringar. Det finns välfärdsteknik tillgänglig som gör skillnad för både individen, personal och anhöriga, men även för verksamheten i sig. Välfärdsteknik bidrar till bättre arbetsmiljö inom omsorgen och skapar mindre stress. Kognitiva hjälpmedel är förebyggande och hjälper till att stötta i tid, dygnsorientering och struktur för de individerna som lever med kognitiva utmaningar.

  

Abilias välfärdsteknik möjliggör: 

  • Säkerhet och integritet med olika typer av larm.
  • Förutsägbarhet och självkänsla via digitala verktyg för kognitivt stöd.
  • Självständighet och frihet genom att kunna styra sin omgivning.
  • Trygghet och återhämtning via sinnesstimulerande tyngdprodukter.

 

Läs mer om våra hjälpmedel för kognitiv svikt och demens här

 

Oberoende forskning visar att hjälpmedel ger:

 

  • Ökad självständighet och förmåga att påbörja, genomföra och avsluta aktiviteter.
  • Förbättrade rutiner genom överblick och struktur över dagen, både för användare och anhöriga.
  • Ökat lugn genom att användarna kände sig trygga och mindre stressade.
  • Minskad stress, som i sin tur ledde till förbättrat minne och förmåga till social samvaro.
  • Förbättrad relation till användarna då familjemedlemmar och personal tycker att det är enklare att interagera och kommunicera med användarna.