Hoppa till huvudinnehåll

Intellektuell funktionsnedsättning

 

Flera orsaker kan ligga bakom en intellektuell funktionsnedsättning. Det kan bero på kromosomavvikelse som vid Downs syndrom eller Fragilt X-syndrom. En annan orsak kan vara skador och sjukdomar i fosterstadiet eller vid förlossningen. Ibland går det inte att fastställa vad som ligger bakom.

I vår broschyr "Självständig, delaktig och trygg vid intellektuell funktionsnedsättning" kan du läsa om diagnosen, utmaningar och värdet av användande av hjälpmedel.

 

Hjärnans funktioner är nedsatta i olika grad. Man brukar skilja på dessa grader av intellektuell funktionsnedsättning:

  • Lindrig
  • Medelsvår eller måttlig
  • Svår
  • Mycket svår

 

Det är också vanligt att ha intellektuell funktionsnedsättning tillsammans med andra diagnoser, som t ex autismspektrumtillstånd, epilepsi och nedsatt motorik, syn och hörsel.

 

Den intellektuella funktionsnedsättningen visar sig i svårigheter med att skaffa sig teoretiska kunskaper, hantera socialt samspel och att utföra praktiska sysslor. Hur detta påverkar vardagen beror på grad av intellektuell funktionsnedsättning och vilka eventuella andra diagnoser individen har.

 

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att individen har svårt att tänka abstrakt, det vill säga förmåga att i tankarna göra beräkningar och tänka ut konsekvenser. Det tar längre tid att lära in och förstå saker. Träning och möjlighet att få nya erfarenheter gör att den som har en intellektuell funktionsnedsättning kan öka både sin aktivitetsförmåga och sin delaktighet inom olika områden.

 

Utmaningar i vardagen

 

Vid lindrig intellektuell funktionsnedsättning är individen relativt självständig, men kan behöva stöd med abstrakta begrepp som ekonomi och tidshantering.
 

Vid medelsvår till måttlig intellektuell funktionsnedsättning behöver individen stöd i flertalet dagliga aktiviteter.

 

Vid svår eller mycket svår intellektuell funktionsnedsättning behöver individen bo på gruppboende eller få full assistans i eget boende.

 

Habiliteringen kan ge stöd och träning och förskriva hjälpmedel. LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kan ge rätt till boende och daglig verksamhet.

 


 

Hjälpmedel för kognitivt stöd

 

Hjälpmedel för kognitivt stöd kan kompensera för svårigheter med att läsa, skriva, räkna, och att utföra dagliga aktiviteter. Tid blir mer konkret genom att visualiseras som en mängd och kan göra att användaren får en bättre känsla och förståelse för tid. Användaren kan få en ökad förutsägbarhet och kontroll över sin dag. Det blir lättare att planera för aktiviteter och att utföra dem självständigt. Användaren får också stöd för att minnas aktiviteter, både de som varit och de som ska ske. Det kan bli lättare att kommunicera kring händelser.

 

 

Nedan ser du våra produkter som kan stödja individer med intellektuell funktionsnedsättning :

Struktur och självförtroende i skolan med hjälpmedel