Hoppa till huvudinnehåll
laughing with friend

Våra användare

Vi vill göra skillnad för våra användare och ge personer med särskilda behov möjlighet att vara delaktiga och oberoende. En förståelse för användarna och de behov som följer med specifika diagnoser är grundläggande när vi utvecklar våra produkter. Forskningsstudier ger starka bevis för att Abilias kognitiva hjälpmedel hjälper användare att strukturera och hantera sina dagliga liv, att ta kontroll och skapa ökat självförtroende, oberoende och deltagande i vardags- och arbetslivet.

 

Vad är en funktionsnedsättning?

 

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en funktionsnedsättning, andra får dem exempelvis genom en sjukdom eller olycka, och man kan ha dem under en period eller för alltid. Oavsett bakgrunden till funktionsnedsättningen så har alla människor rätt till ett självständigt liv i samspel med sin omgivning. Abilia vill skapa förutsättningar för personer med särskilda behov och vi menar att alla människor ska ha samma möjlighet oavsett förmåga. Med bakgrund av forskningsresultat vet vi att våra hjälpmedel stödjer människor i sin vardag. Här kan du läsa mer om olika typer av funktionsnedsättningar och hur vi kan hjälpa dig.

 

Vad är en kognitiv funktionsnedsättning?

 

Kognition är ett psykologiskt begrepp och står för processer som finns i hjärnan och som styr funktioner som hjälper oss att förstå, lagra, och använda information. Till dessa funktioner hör minne, inlärning, uppmärksamhet, impulsreglering och föreställningsförmåga. Om du har en kognitiv funktionsnedsättning innebär det att signalerna till hjärnan inte samordnas, de är blockerade. Du kan ha svårt med sociala relationer, inlärning, att koncentrera dig, att förstå tiden eller att skriva och räkna. Det händer ofta att vardagen blir rörig, och att det är svårt att se en mening med allt. Vilket i sin tur ofta leder till ångest och många gånger även depression.

 

Vad är en kommunikativ funktionsnedsättning?

 

Kommunikativa funktionsnedsättningar kan te sig på många olika sätt och bero på skiftande omständigheter. En del har medfödda svårigheter som innebär att de inte har en naturlig språkutveckling. Det kan handla om att det är svårt för dig att hänga med i det sociala samspelet och att uttrycka dina känslor och behov på ett sätt som andra förstår. Andra råkar ut för något i livet som gör att de tappar talförmågan. En sjukdom eller en olycka kan innebära att talet helt eller delvis försvinner. Rösten kanske fungerar men den kan vara väldigt svag, knappt hörbar.

 

Oavsett vilken funktionsnedsättning du har så är kommunikation en självklarhet för de flesta av oss, och att kunna kommunicera är viktigt. Det handlar om att förmedla behov, behålla självständighet och personlighet, att kunna föra ett samtal och ta initiativ.

 

Andra funktionsnedsättningar

 

Det är mycket vanligt att människor lider av olika funktionsnedsättningar, stora som små. Du kan exempelvis ha en nedsatt rörelseförmåga som innebär att du har svårt att röra vissa eller större delar av din kropp, vilket i sin tur kan påverka kognition, perception, kommunikation, förflyttning samt grov- och finmotorik. Många diagnoser kan vara medfödda, eller uppstått på grund av skada eller sjukdom.

 

Om du har en funktionsnedsättning kanske du har svårt att klara av din vardag på egen hand, och du är beroende av hjälp från andra människor i din omgivning. Beroende på vilken grad av funktionshinder du har, kan du dagligen utsättas för utmaningar som t.ex. ta dig igenom en dörr, tända och släcka lampor, slå på TV:n eller bara att ringa ett samtal. Du kanske lider av en diagnos som får dig att känna dig otrygg eftersom du när som helst kan råka ut för ett anfall, eller du kanske glömmer bort var du befinner dig någonstans och varför. Ibland kan även dina närstående vara oroliga för dig och önskar att snabbt bli meddelade om det händer någonting.