Hoppa till huvudinnehåll

Kognitiv svikt och demenssjukdomar

Ett stort antal äldre lever med en kognitiv svikt eller en demenssjukdom. En kognitiv nedsättning påverkar inte bara individen, utan också anhöriga och hela samhället. Välfärdsteknik, boenden och omsorg behöver anpassas för att individen ska ha fortsatt god livskvalitet. Abilia erbjuder välfärdsteknik som kompenserar för kognitiva funktionsnedsättningar och därmed ökar individens förmåga till aktivitet och att bibehålla dagliga rutiner.

 

Läs mer i vår broschyr: Bibehålla rutiner och aktivitetsförmåga vid kognitiv svikt och demenssjukdomar

 

 

Tecken och symptom

 

En kognitiv svikt kan komma med åldrandet, men kan också vara ett första tecken på sjukdom. En tidig upptäckt förbättrar förutsättningarna för vård och behandling. Det ökar chansen att skjuta upp symptomen och ger stora vinster för individen, anhöriga och samhället.

Demenssjukdomar är ett samlingsnamn för flera, varav de vanligaste är Alzheimers sjukdom, vaskulär demens, Lewykroppsdemens och frontallobsdemens.

 

Tidiga tecken på en kognitiv svikt eller begynnande demens kan vara när en individ har:

• svårt att minnas datum och tider

• upprepar sig

• problem med att orientera sig i välkända miljöer

• inte hittar rätt ord

• inte klarar av att hålla tråden och koncentrera sig en längre stund

• svårt att tänka ut, planera och genomföra aktiviteter som att betala räkningar, planera matinköp, handla, laga mat eller resa på egen hand.

 

Tidiga insatser är viktiga

 

Tidig upptäckt av kognitiv svikt och demenssjukdomar är av största vikt då tidiga insatser gör skillnad. Kost, motion, ett aktivt liv, läkemedel, kompenserande välfärdsteknik och andra stödinsatser bromsar in sjukdomens effekter i det dagliga livet.

 

Detta leder till att:

• individen kan bo kvar hemma och bibehålla sina sociala kontakter

• individen kan bibehålla dagliga rutiner

• individen kan hålla igång sina aktiviteter som ger glädje

• kartläggning av aktivitetsförmåga och kognitiva funktionsnedsättningar gör att individen kan få kompenserande stöd för nedsatta funktioner och istället fokusera på det som fungerar bra

• att ge ett kompenserande stöd tidigt vid kognitiv svikt underlättar inlärning och kan förebygga aktivitetsnedsättningar

• kompenserande teknik utgör ett stöd för anhöriga och vårdpersonal i sin omvårdnad av individen.

 

Gemensamma redskap för individ och anhöriga

 

Abilias välfärdsteknik är utformad för individer som har en kognitiv nedsättning, men ger också ett stort värde för anhöriga. Det blir ett gemensamt redskap för att vardagen ska fungera bättre.

 

Det kan handla om att alla i en familj kan:

• sova bättre och därmed fungera bättre kognitivt dagtid

• känna sig trygga och få en förutsägbarhet i tillvaron

• kommunicera kring tid och dagens aktiviteter

• vara så självständiga som möjligt och bibehålla dagliga rutiner.

 

Välfärdsteknik på omsorgsboende

 

Abilias välfärdsteknik sätter användaren i centrum och bidrar till förebyggande insatser, livskvalitet och verksamhetsnytta. Med våra lösningar kan ett boende stödja den boende i orientering till tid och bibehållande av dagliga rutiner, minne och intellekt, energinivå, motivation och sömn. Trygghet, god sömn och förutsägbarhet i tillvaron kan skapa lugn och ro och ge tid för meningsfulla aktiviteter på boendet. För de verksamheter som implementerar välfärdsteknik i det dagliga är det ett steg i rätt riktning på vägen mot en mer digitaliserad omsorg. Välmående boende ger en tryggare och mer stimulerande arbetsmiljö - och dessutom nöjdare och tryggare anhöriga.

 

Beprövad och evidensbaserad välfärdsteknik

 

Nedanstående teknik kan användas i eget boende och på omsorgsboende. Det är angeläget att upptäcka en kognitiv svikt, så att rätt stöd kan ges i tid. Stödet kan behöva ändras och kompletteras om och när fler behov uppstår, vilket är vanligt vid en demenssjukdom.

 

Här kan du läsa mer om hur Abilias digitala kognitiva hjälpmedel och välfärdsteknik bidrar till individ, anhöriga, personal och verksamhet inom äldreomsorgen