Hoppa till huvudinnehåll
Baby swim

Forskning och Evidens

Forskning visar att Abilias hjälpmedel ger användaren ett rikare liv

 

Vetenskapliga studier ger starkt stöd för att Abilias kognitiva hjälpmedel hjälper användare att strukturera och hantera sina dagliga liv, att ta kontroll och skapar ökat självförtroende, deltagande och ökad självständighet i vardags- och arbetslivet. Våra användare får ett rikare liv. Studierna visar också att om man förser användare med kognitiva hjälpmedel så förbättras livskvaliteten, möjligheten att arbeta ökar och man uppnår större arbetstillfredsställelse för anhöriga, vårdare och klinisk personal.

 

Bli oberoende och delta i samhället


Användning av Abilias hjälpmedel bidrar till, ökad självständighet, underlättar självständigt boende samt gör det möjligt för användare att påverka vardagslivet och att delta i samhället på lika villkor.

 

Användarna känner att de har mindre behov av stöd och att de är mindre beroende av andra för att planera och hantera sitt dagliga liv. De känner sig mer motiverade och villiga att ta initiativ och att delta i fler roliga aktiviteter. Användarna upptäcker att de tar fler initiativ för att interagera och ta kontakt med andra personer. Detta ger dem möjlighet att leva ett gott liv och att delta i samhället, i skolan och på arbetet  på samma villkor som alla andra.

 

När användarna blir mer oberoende upplever anhöriga och vårdare att de kan minskaden tid de använder för att stödja användarna. De upplever mindre stress, blir mer lugna och upptäcker att de har mer tid för sina egna aktiviteter och sitt arbetsliv vilket ger dem ökad livskvalitet.

 

Ökat självförtroende för att hantera det dagliga livet


Användare känner att de har större kontroll över händelser och blir mindre stressade. Hjälpmedlen förhindrar oväntade händelser, ökar förutsägbarheten, ger användare bättre förmåga att hantera svåra situationer, får dem att känna sig säkrare och minskar deras oro. Känslan av att ha kontroll bygger upp självkänslan, gör användaren bekvämare i sociala situationer och ger användaren ökat självförtroende att själva planera och hantera sitt dagliga liv.

 

Förbättrad förmåga att strukturera och hantera tid och dagligt liv


Abilias kognitiva hjälpmedel hjälper användare att hålla koll på veckans dagar, datum och tid och att strukturera, hantera och genomföra dagliga aktiviteter. Detta förbättrar användarens möjlighet att koncentrera sig och hjälper dem att komma ihåg händelser. Hjälpmedlen kompenserar för bristen på förmågan att förstå och hantera tid och livet blir mer hanterbart och enklare. I studierna kommer man även fram till  att användning av hjälpmedlen kan utveckla användarens förståelse och känsla för tid liksom deras minneskapacitet vilket gör det möjligt för användarna själva att planera, strukturera och hantera sitt dagligt liv.

 

Ökad sannolikhet att få ett arbete och att behålla det


Användning av kognitiva hjälpmedel, såsom Abilias, ökar sannolikheten för att användare får ett arbete och behåller det eller att de arbetar mer, antingen på den öppna marknaden eller på marknaden med lönebidrag. Detta resulterar i en bättre ekonomi för användaren.

 

Vill du veta mer?


Gå in under respektive flik under Forskning och Evidens och läs mer om respektive värdeområde som vi har stöd för i forskningen. 
Referenslistan på forskningsstudierna hittar du här.