Hoppa till huvudinnehåll
elderlycare

Bättre äldreomsorg med tidigt kognitivt stöd

En av välfärdssamhällets främsta utmaningar är den demografiska utvecklingen, som innebär att antalet äldre ökar i hög takt. Ålder är den största riskfaktorn för kognitiv svikt eller demenssjukdom hos äldre personer, så när det blir fler äldre, ökar också antalet människor som drabbas vilket gör att omsorgspersonalen kommer få svårt att räcka till för att ge en god och nära vård.

Äldreomsorg i förändring

En av välfärdssamhällets främsta utmaningar är den demografiska utvecklingen, som innebär att antalet äldre ökar i hög takt. Dessutom är ålder den största riskfaktorn för kognitiv svikt eller demenssjukdom hos äldre personer. När så antalet äldre blir fler, ökar också antalet människor som drabbas av kognitiv svikt och demenssjukdomar.  

 

De äldre ska kunna åldras i trygghet, med bibehållet oberoende samt bemötas med respekt. Personer ska ha tillgång till god vård och omsorg, där äldreomsorgen utgår från den enskildes behov. Socialstyrelsen lyfter fyra hörnpelare som är speciellt viktiga i det sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbetet för ett gott åldrande - social gemenskap, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

 

elderly

 

Förbättrad äldreomsorg med fokus på tidigt kognitivt stöd 

 

Tidiga insatser bidrar till bättre livskvalitet och mer kvalitativ äldreomsorg. Om kommuner kan prioritera insatser i tidigt skede kommer fler äldre kunna bo kvar hemma längre. En tidig insats är att införa kognitivt stöd i form av digital teknik i såväl ordinärt som särskilt boende i ett tidigt skede. På så sätt kan äldre bibehålla rutiner, aktivitetsförmåga, energinivå, motivation och minne. Dessutom kan införande av digital teknik skapa bättre arbetsmiljö inom äldreomsorgen.

 

Läs mer om hur Abilias hjäpmedel bidrar till en förbättrad omsorg i verksamheter idag

  

Abilias välfärdsteknik 

 

 • Sätter användarens behov i centrum och bidrar samtidigt till verksamhetsnytta  

 • Digitalt kognitivt stöd är ett steg på vägen mot en mer digitaliserad omsorg  

 • Hjälper verksamheter i det organisering av dagliga och gemensamma aktiviteter  

 • Förbättrad arbetsmiljö med välmående boende på gruppboende

 

Abilias digitala kognitiva hjälpmedel bidrar till förbättrad omsorg för individ, anhöriga, personal och verksamhet.

 

Läs mer om hur man kan bibehålla rutiner, aktivitetsförmåga och självständighet vid kognitiv svikt och demenssjukdomar i vår broschyr: Bibehålla rutiner och aktivitetsförmåga vid kognitiv svikt och demenssjukdomar

 

Oberoende forskning av Abilias digitala kognitiva hjälpmedel 

 

Abilias digitala kognitiva hjälpmedel stödjer kognitiva funktioner såsom tidsförståelse, minne, organisering och planering samt energi och motivation. Hjälpmedlen ger följande effekter:

  

 • Förbättrar tidsorientering och tidsplanering   

 • Stödjer användare att komma ihåg att utföra olika aktiviteter   

 • Stöd till att skapa och bibehålla rutiner i det dagliga livet   

 • Stödjer användare att öka delaktighet i aktiviteter   

 • Stöder användare att egna initiativ   

 • Stödjer den äldre att klara av personlig vård och boende   

 • Bidrar till trygghet och självständighet 

 

  

Abilias välfärdsteknik är medicintekniska produkter, klass I, och är CE-märkta i enlighet  med den europeiska förordningen 2017 / 745 – MDR. 


Relaterade produkter