Hoppa till huvudinnehåll

Adhd och add

 

Hälsa, jämlikhet och inkludering

 

Allt fler diagnostiseras med adhd och add, troligen pga en ökad medvetenhet och att diagnoskriterierna har breddats. Samhället behöver bli mer inkluderande för att dessa personer ska få bättre förutsättningar och livskvalitet. Tidiga insatser kan förhindra allvarliga konsekvenser. Att känna till vilka funktionsnedsättningar som kan förekomma vid adhd och add vägleder i bemötande, vid anpassning av miljön, vilket kognitivt stöd och sinnesstimulerande tyngdsortiment som kan behövas. Abilias kognitiva stöd och sinnesstimulerande tyngdsortiment ger värde för användaren, men också för anhöriga, vänner - hemma, i skolmiljö och i arbetslivet.

 

Läs mer i vår broschyr Stöd för tid, planering, fokus och sömn vid adhd och add

 

 

Adhd och add

 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, beror på hur hjärnan fungerar och arbetar. De vanligaste diagnoserna är adhd och add,  autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom och språkstörning.

 

Adhd är en initialförkortning som används i dagligt språk. Bokstäverna står för attention deficit hyperactivity disorder, vilket betyder uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitetsstörning.

 

Add är en form av adhd där den tydliga överaktiviteten saknas.

 

Det är vanligt att ha adhd och add i kombination med inlärningssvårigheter och dyslexi. Autismspektrumtillstånd, tics och språkstörningar kan också förekomma.

 

 

Vanliga utmaningar

 

• hålla fokus när något inte känns kul och motiverande

• planera och organisera

• ha en känsla för tid

• ta initiativ till att utföra aktiviteter som upplevs tråkiga eller krävande

• vänta på sin tur

• känna stor rastlöshet och vara överaktiv

• styra sina impulser

• slappna av och somna och bibehålla en god sömn hela natt

 

 

Stöd för tid, planering, fokus och sömn gör vardagen lättare

 

Faktorer som kan göra skillnad är:

 

• kunskap om sina funktionsnedsättningar

• rätt bemötande och stöd från omgivningen

• strategier kring tid och planering

• påminnelsestöd för att hålla sig till sin planering

• strategier för att kunna hålla fokus även vid krävande sysslor

• strategier för att undvika överaktivitet som ger stress i vardagen

• rutiner och stöd för sömn

 

 

Hjälpmedel kan bidra till delaktighet och självständighet

 

En individ som har nedsatt aktivitetsförmåga har möjlighet att få ett kompenserande hjälpmedel förskrivet till sig. Oftast via en arbetsterapeut eller logoped. Hjälpmedel är inte baserat på om individen har fått en diagnos eller inte. Det är behovet av att klara en vardag som styr. Tidiga insatser kan förhindra konsekvenser som psykisk ohälsa och svårigheter i vardag, skola och arbetsliv.

 

•sinnesstimulerande tyngdprodukter syftar till att underlätta insomning och bibehållande av sömn nattetid och att skapa lugn och fokus dagtid.

 

•kognitivt stöd syftar till att ge en ökad känsla för tid, ge planeringsstöd, underlätta att hålla rutiner och påminnas om aktiviteter, att ta initiativ och hålla fokus i krävande aktiviteter. De strävar efter att ge användaren en balans i vardagen.

 

 

Individanpassade hjälpmedel kan underlätta vardagen för hela familjen

 

Hjälpmedel ska väljas och anpassas för individen, men blir också ett delat verktyg för alla runt individen för att vardagen ska fungera bättre

 

•samspel och kommunikation kan fungera bättre

•bättre sömn för alla i familjen

•kan minska behov av att påminna individen om aktiviteter

•kan skapa bättre relationer och färre konflikter

 

 

NPF-säkrad skola

 

Även om eleven har med sig personliga hjälpmedel, är det av värde att utrusta klassrummen med produkter som kan stödja koncentration, motivation och att hålla sig till tidsplaner.

 

tyngdkragar och tyngdfiltar kan underlätta vid koncentration på skolarbete

timrar som visualiserar tidens gång kan motivera att hålla ut i skoluppgifter och att avsluta en aktivitet

stationära och mobila planeringsverktyg som tydliggör tid och schema och ger påminnelser underlättar att klara skoldagen

 

 

NPF-vänliga arbetsplatser

 

Olika yrken och arbetsuppgifter ställer olika krav. Individen kan tillsammans med sin arbetsgivare göra mycket för att underlätta.

 

•Arbetsuppgifter: anpassade uppgifter, göra en uppgift i taget, stöd i att strukturera och prioritera

 

•Miljö: flytta till tystare och lugnare plats, ljuddämpande rumsavdelare, brusreducerande hörlurar

 

•Arbetstider: flexibla arbetstider, pauser, vilrum

 

•Hjälpmedel: tyngdväst, tyngdkrage, visuella timrar, digitala tid- och planeringsverktyg

 

 

Nedan ser du våra produkter som kan stödja individer med adhd och add: