Hoppa till huvudinnehåll

Abilias välfärdsteknik möter kommuners behov inom LSS-verksamheter

 

 

LSS carehome drums

 

 

Tre kommuner har under en halvårsperiod testat Abilias välfärdsteknik inom ramen för AllAgeHubs testbädd och nyligen släpptes rapporterna som beskriver testerna och resultaten. Testerna har ägt rum i LSS-verksamheter, både inom daglig verksamhet och på gruppboende. De kommuner som har varit involverade är Lerum, Öckerö och Mölndal. 

 

AllAgeHub Lerum Mölndal Öckerö

 

Som ett första steg identifierades behov hos boende, deltagare, personal och verksamhet där välfärdsteknik kan fylla en funktion.

 

Följande behov identifierades i de tre kommunerna: 

 • Förbättra kommunikationen 

 • Öka delaktigheten 

 • Öka självständigheten 

 • Förbättra struktur och tydlighet i vardagen 

 • Mer meningsfull och utvecklande arbetsdag med mindre stress för personalen 

 • Förbättrad arbetsmiljö för personal 

 

En av verksamheterna uttryckte ett specifikt behov som handlade om att tydliggöra arbetsdagen med struktur och tid för deltagaren, där dagen räknas ner och vad som förväntas av deltagaren genom arbetsbeskrivningar samt möjligheten att förklara händelseförlopp. Det kan även vara saker som hänt hemma, eller exempelvis vad som ska göras efter jobbet och andra faktorer som påverkar deras mående som är viktiga för personalen att ta med sig in i arbetet under dagen. De sökte ett lättillgängligt, användarvänligt verktyg som är flexibelt gällande tal, bilder, siffror, bokstäver, ord och symboler.  

 

Citat från Lerums kommun:

”En fungerande kommunikation är en förutsättning för lärande och delaktighet. Att kommunicera är en mänsklig rättighet – alla kan inte tala, men alla kan kommunicera. Vi vill öka deltagarnas möjlighet till kommunikation och delaktighet i sin vardag på den dagliga verksamheten.”  

 

Abilia har sedan tidigare samarbetat med AllAgeHub där våra hjälpmedel finns inkluderade i deras testbädd. I det här sammanhanget valdes Abilias tids- och planeringsverktyg MEMOplanner ut för att testas under 1,5 – 6 månader och därefter utvärderas på hur väl den svarade mot kommunernas behov.  

 

MEMOplanner hjälper till att se vilken dag det är, tiden på dygnet och vilka aktiviteter som är bokade under dagen, veckan och månaden. Den ger tydliga påminnelser och även hjälp med till exempel checklistor. MEMOplanner sattes upp i gemensamhetsutrymmen där boende, deltagare och personal hade åtkomst.  

 

Utvärderingen efter testperioden visade på följande resultat vid införandet av MEMOplanner: 

 • Flertalet boende/deltagare blev mer självständiga då de inte behövde söka sig till personalen med frågor i samma utsträckning som tidigare – tydlig översikt och struktur på MEMOplanner förmedlade den information de behövde 

 • Ökade boendes/deltagarnas möjlighet till kommunikation, inflytande och trygghet i sin vardag 

 • Boende/deltagare blev mer delaktiga i det som händer på gruppboendet/dagliga verksamheten   

 • Intresset för gemensamma aktiviteter ökade, vilket upplevdes gynna gemenskapen 

 • Personalen upplevde bättre arbetsmiljö med mindre stress och ökad känsla av att räcka till i arbetet att ge stöd till boende/deltagare 

 • Ur ett verksamhetsperspektiv förbättrades arbetsklimatet och därmed ökad chans att nå verksamhetsmålen 

 

 

I en av verksamheterna identifierades även möjligheter till utökning av användningsområden i exempelvis brukarmöten, omröstningar samt val av aktiviteter. Dessa resultat bekräftar tidigare studier och evidens som finns kring Abilias lösningar inom LSS-verksamheter.  

 

Dagens individuella digitala hjälpmedel från Abilia är välfärdsteknik som ger större effekt än att endast göra det bättre för den enskilde individen. Våra digitala hjälpmedel är välfärdsteknik som påverkar även personalens arbetsmiljö positivt och bidrar till en effektivare verksamhet. 

 

Läs mer om våra insikter kring gruppboende eller kontakta oss för att få veta mer om våra lösningar inom gruppboende. 

 

MEMOplanner
                     MEMOplanner

 

 

Här hittar du rapporterna från AllAgeHub

 

 


Om AllAgeHub

 

AllAgeHubs vision är att vara en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

 

I samverkan med aktörer från akademi, civilsamhälle, näringsliv och offentlig sektor utvecklar AllAgeHub en användardriven testbädd, i syfte att stimulera användning av välfärdsteknik som möter användarnas reella behov.

 

AllAgeHub är ett initiativ av de tretton GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som projektägare.