Hoppa till huvudinnehåll

Öka verksamhetskvaliteten med smart välfärdsteknik

 

Införandet av digitala kognitiva hjälpmedel kan göra stor skillnad för en LSS-verksamhet, i form av en tryggare boendemiljö för de boende och en lugnare arbetsmiljö för personalen. En annan positiv effekt är att interaktionen mellan boende och personal blir mer kvalitativ.

 

Kaggeledsbacken i Göteborg är ett boende med särskild service (BmSS) där de boende är döva och även har andra kognitiva funktionsnedsättningar. När boendet initierade ett projekt* för att öka delaktighet och självständighet valdes Abilia ut som samarbetspartner.

 

- De boende på Kaggeledsbacken har svårigheter att bearbeta, tolka och förmedla information. Det fanns ett identifierat behov av hjälp med struktur i vardagen. I utvärderingen ser vi tydligt att införandet av välfärdsteknik har påverkat de boende positivt och har även gett personalen och verksamheten i sin helhet positiva effekter, berättar Lena Schön, som är Key Account Manager på Abilia.

 

Lena Schön
Lena Schön

 

 

Lösningen blev att placera det digitala tids- och planeringsverktyget MEMOplanner, ett bildstöd som ger struktur och tydlighet med visuella scheman, tider och aktiviteter, i boendets gemensamhetsutrymme. På så sätt blev det lättillgängligt för alla i verksamheten.

 

- Vi märkte av en beteendeförändring när verktyget blev en central punkt och tillgängligt för alla. Till exempel kunde nu boende själva söka information och anmäla sig till aktiviteter, och dag- och nattpersonalen kunde snabbt uppdatera sig.

 

När de boende fick en översikt över kommande aktiviteter och en uppfattning om tidsmängden, det vill säga hur länge en aktivitet skulle pågå eller när den skulle börja, ökade självständigheten. Tydligheten i struktur har gjort att de boende har blivit tryggare och mer självständiga. Även delaktigheten och den kommunikativa förmågan har ökat - fler boende än tidigare engagerar sig i sociala aktiviteter.

 

I takt med att de boende fick en större kontroll på dagsplaneringen, uteblev mångt och mycket frekvent återkommande frågor till personalen, som istället fick tid för att skapa nya meningsfulla aktiviteter. Personalen och de boende har regelbundna så kallade husmöten, där man tillsammans beslutar om veckans matsedel och sociala aktiviteter. En annan följdeffekt är att MEMOplanner har minskat personalens administrativa arbete. Tidigare skrevs mötesanteckningar med penna, för att sedan skrivas in i datorn och ut på papper, och nålas upp på en gemensam anslagstavla. Nu läggs alla aktiviteter som beslutas på husmötena direkt in i webbtjänsten myAbilia. Det gör att all information blir synlig för alla i MEMOplanner. Önskemål som inte lyfts upp på husmötena, till exempel födelsedagar och sportaktiviteter, skrivs in på MEMOplanner tillsammans av personal och boende.

 

- Vi kan konstatera att tillvaron på det stora hela har blivit bättre och stressen mindre för alla i verksamheten tack vare välfärdsteknik. Boendemiljön blev trevligare för de boende och arbetsmiljön lugnare för personalen. Även kommunikationen mellan de boende har blivit bättre, säger Lena Schön.

 

Ett gediget förarbete låg till grund för implementeringen av MEMOplanner. Redan sex månader innan införandet inledde Kaggeledsbacken arbetet för att identifiera behov, formulera effektmål och förutsättningar för att nå målen tillsammans med AllAgeHub. Därefter startades en dialog med Abilia för att alla delaktiga parter skulle ha samsyn i önskemål och förväntningar.

 

- Att ha djup insyn i svårigheter som personer med funktionsnedsättningar kämpar med är en oerhört viktig del av vårt arbete när vi utvecklar hjälpmedel som gör tillvaron bättre för individ, personal såväl som verksamhet, avslutar Lena Schön.

 

Tre råd vid implementering av välfärdsteknik i verksamheten:

 

  • Tänk noggrant igenom vilka behov och förutsättningar verksamheten har. Hur upplevs situationen i dag och vad vill ni åstadkomma? Finns det wifi i lokalerna?
  • Även om investeringen i och införandet av välfärdstekniken är mindre eller större, förankra alltid beslutet i verksamheten. Finns de finansiella resurser och det personella stöd som krävs? Utse till exempel så kallade ”superusers” som arbetar med implementeringen och utbildar andra i verksamheten.
  • Tänk långsiktigt och anlita en etablerad välfärdstekniksleverantör, vars produkter följer det medicintekniska regelverket, och som har service, support och en engagerad utvecklingsavdelning som arbetar med ständiga förbättringar när nya behov uppstår.

 

*Projektet genomfördes inom ramen för AllAgeHub som arbetar för att främja att forskning, utveckling och innovation av välfärdsteknik ska bli tillgänglig på boenden för att alla människor i större utsträckning ska ha möjlighet att leva självständiga, trygga liv. AllAgeHub har funktionen av en plattform för samverkan mellan 13 kommuner i Göteborgsregionen, Vinnova, Västra Götalandsregionen, civilsamhället, den akademiska världen och näringslivet.

 

Få Abilias insiktspapper, om hur individuella hjälpmedel kan skapa bättre arbetsmiljö och ökad kvalitet i LSS-verksamheter, skickat till dig här