Hoppa till huvudinnehåll
couple in sofa
Samhället
Tidiga insatser och välfärdsteknik gör att vi får till en förändring som möter den demografiska utmaningen och bidrar till kvalitativ och hållbar äldreomsorg.

För samhället

Digitalisering och tidiga insatser ger samhällsekonomiska vinster

 

Utvecklingen i vårt samhälle leder till att människor lever längre än någonsin tidigare. Det är goda nyheter för oss alla men det innebär en utmaning för samhället. I takt med att vi blir allt äldre drabbas vi i högre grad av långvariga hälsoproblem och behöver mer sjukvård och social omvårdnad.

 

Det är personer över 80 år och äldre som är de stora vård-och omsorgskonsumenterna. Den här utvecklingen leder till nya krav på välfärdens organisering och resurstilldelning. Det är också angeläget att skapa likvärdig omsorg över landet. Kognitivt välmående och omsorg är viktigt för en framgångsrik och kvalitativ äldreomsorg utifrån individ, effektivitet och arbetsmiljö.    

 

För att en större andel äldre ska kunna bo kvar hemma längre bör kognitivt välmående prioriteras i kommunen för att uppnå livskvalitet och effektivitet i äldreomsorgen. Genom att satsa på tidiga insatser för äldre med mild kognitiv svikt kan kommunen arbeta med förebyggande* insatser och tar hjälp av kognitiv digital teknik för att hantera den utmaning som äldreomsorg står inför.

 

Omsorgsverksamheten måste anpassas till att möta behoven för denna växande del av befolkningen och det är många olika områden som måste utvecklas. En del är att dra nytta av digitaliseringen och digitala verktyg samt att arbeta med tidiga insatser för att optimera de befintliga resurserna. Det måste finnas möjlighet att bo kvar hemma samtidigt som de äldre har rätt till trygghet, självständighet och delaktighet.

 

Att arbeta med tidiga insatser är kritiskt för att individen ska kunna bibehålla eller öka sin aktivitetsnivå, trygghet och självständighet när det finns en risk för förhöjd funktionsnedsättning. Tidiga insatser är dessutom en av nycklarna för att klara av omsorgsbehovet då personer som lever i ordinärt boende är äldre idag än tidigare samtidigt som det finns färre tillgängliga platser på särskilt boende. Förebyggande vård och hjälpmedel är en investering som leder till att resurser används på ett mer effektivt sätt utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.