Hoppa till huvudinnehåll

Välfärdsteknik som möter behov på Karlskogas boende för kognitiv svikt förbättrar för boende, personal och anhöriga

 

Torpdalens boende

 

Torpdalen är ett vårdboende i Karlskoga kommun med 42 lägenheter för personer med kognitiv svikt. Fördelat på de sju avdelningarna arbetar ungefär 50 personer för att ge vård och omsorg till människorna på vårdboendet.

 

Camilla Lindquist är enhetschef för Torpdalen. Samtidigt ansvarar hon för ett nytt vård- och omsorgsboende i kommunen som är under byggnation.  Villa Strå med sina 80 platser planeras stå klart 2025. I samband med det kommer Torpdalens vårdboende avvecklas och verksamheten flyttas över till Villa Strå.

 

Camilla Lindquist
Camilla Lindquist

 

Centralt i Camillas ledarskap är att involvera, skapa engagemang och delaktighet hos personalen. När det så var dags att titta på utformningen av nya vård- och omsorgsboendet Villa Strå bad hon personalen om hjälp. Hon lät personalen läsa rapporten ”Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet. Stöd för att underlätta aktivitet och delaktighet för personer med demenssjukdom”. Den togs fram av Myndigheten för delaktighet (MFD) som kunskapsmaterial om miljöanpassningar för personer med demens.

 

 

Att veta om det är dag eller natt skapar en grundtrygghet

 

I MFD:s rapport finns förslag på hjälpmedel som möter olika behov, såsom stöd för tidsuppfattning, minne, beslut och kommunikation. Exempelvis tas det upp i rapporten att stöd för tidsuppfattning kan skapa både en grundtrygghet och bidra till en god dygnsrytm.

 

Efter att personalen hade läst MFD:s rapport satte de sig ner och gjorde en prioriteringslista på de miljöanpassningar de ville se på det nya boendet. Prioriteringarna baserades både på rapporten och på de behov de ser i Torpdalens verksamhet idag.

 

Ett av de behov som identifierades var att möta oro och sömnproblem på natten hos de boende. Ett vanligt förekommande orosmoment som nattpersonalen vittnar om är att boende frågar vad klockan är. Vanligtvis används då personalens privata mobiltelefoner för att svara på frågan, vilket ofta blir ett störande moment, bland annat för att personalens mobil lyser upp och stör den boende än mer.

 

För att möta behovet av stöd för tidsuppfattning gjordes en utvärdering av välfärdsteknologi och valet av hjälpmedel föll på MEMOday, ett hjälpmedel från Abilia som är anpassat för att ge personer extra stöd för att hålla reda på dygnet.

 

MEMOday är ett digitalt hjälpmedel som visar lättläst information om datum, tid och om det är morgon, dag, kväll eller natt. Man kan även få informationen uppläst. För personer med svårigheter att hålla reda på dygnet ger MEMOday en ökad känsla av kontroll och därmed minskad stress och oro.

 

MEMOday
           MEMOday

 

En person med kognitiv svikt lägger dagligen mycket energi på att fatta beslut, stora som små, och det skapar oro hos individen. Personalen på Torpdalen försöker därför minimera antal beslut för de boende för att vardagen ska vara så smidig som möjligt. Ett moment som kan tas bort är just frågan om vilken dag det är, vad klockan är och vilken tid på dygnet. Att enkelt och tydligt få grepp om dag och tid ger i stället trygghet.

 

På Torpdalen finns nu en MEMOday i varje lägenhet. ”Att veta vad klockan är tillför ett människovärde som inte går att mäta, men det är ju också en mänsklig rättighet”, säger Camilla.

 

 

Få personalen och de boende att bli sitt bästa jag

 

Beslut om att investera i ett breddinförande av det digitala hjälpmedlet MEMOday fattades av medarbetarna på boendet. Camilla stöttade beslutet som sedan godkändes av socialchefen Eva Persson och ledningen för Socialförvaltningen i Karlskoga kommun, vilka tidigare varit i kontakt med Abilia.

 

Genom finansiering via digitaliseringsbidraget var det möjligt att gå för ett breddinförande direkt. Det förtroende Camilla har för personalen bidrog starkt till att köpa in alla 42 MEMOday på en gång. Om digitaliseringsbidrag inte varit en möjlighet hade Camilla gjort inköpen i omgångar.

 

Att förankra i personalgruppen är väldigt viktigt, menar Camilla. Under en arbetsplatsträff fick personalen klämma och känna på tidshjälpmedlet och i början av december 2022 implementerades välfärdstekniken på det befintliga boendet Torpdalen.

 

Införandet av det digitala tidshjälpmedlet har gått fint. Redan nu vittnar personalen om att stödet fungerar mycket bra och möter de boendes behov av att kunna orientera sig i tid. När personalen möter en person med kognitiv svikt ställer de en fråga i taget och inväntar svar. Ställs många frågor på samma gång blir det gärna arbetsamt för den enskilde som kanske då inte kan svara på någon av frågorna. Med MEMOday blir det färre frågor kring dag och tid och därmed mindre oro hos de boende. Effekten är att det blir mer kvalitet i mötet och lättare att kommunicera för både den boende och för personalen.

 

Personalen berättar att de framför allt ser stor skillnad om natten då de boende mycket enklare kan orientera sig tidsmässigt och lättare återgå till den välbehövda sömnen. Det bekräftas även av en anhörig som berättar att hen inte längre får samtal mitt i natten av den boende på Torpdalen.

 

Camilla beskriver återigen vikten av det grundläggande behovet att veta vilken dag och tid det är, och att det bidrar till en känsla av kontroll hos individen. Detta bekräftas av en av de boende som säger att hon har stor nytta och glädje av att veta vilken veckodag det är och hur mycket klockan är. Hon gillar funktionen där en röst läser upp informationen som syns på skärmen så det blir ännu tydligare vilken dag och tid det är. Hon trycker gärna på sin MEMOday för att få det uppläst. 

 

 

Britt Blom
Britt Blom, personal på Torpdalen, visar en MEMOday

 

 

Camilla har fullt förtroende för personalen och hon vet hur viktigt det är att medarbetarna är delaktiga för att lyckas med implementering av digital teknik i verksamheten.

 

"Varför jag går till jobbet varje dag? Jo, jag vill ha nöjda hyresgäster och delaktiga medarbetare - och jag vill stötta människor att bli sitt bästa jag", avslutar Camilla.

 

 

Läs gärna mer om hur Abilias välfärdsteknik stöttar individ, personal och verksamhet inom äldreomsorgen

 

Vill du ta del av Abilias sammanställning av utmaningar inom äldreomsorgen, forskning på området och insikter? Här laddar du ner vårt insiktspapper.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet - en rapport från Myndigheten för delaktighet

 

Myndigheten för delaktighet har på uppdrag av regeringen tagit fram ett kunskapsmaterial om hur miljöanpassningar för personer med nedsatt beslutsförmåga kan minimera begränsnings- och tvångsåtgärder, till exempel låsta dörrar. Målgruppen är anhöriga till personer med demenssjukdom och personal på särskilda boenden.

 

En ökad andel internationella studier betonar sambandet mellan livskvalitet och en genomtänkt design för äldre. Det har visat sig att det är lika viktigt för den som är drabbad av demenssjukdom att få använda sin mentala förmåga, utföra aktiviteter för dagligt liv, engagera sig i meningsfulla aktiviteter och umgås med andra människor, som för den som är förskonad från denna sjukdom.

 

Här kan du läsa rapporten Miljöanpassningar som bidrar till ökad delaktighet. Stöd för att underlätta aktivitet och delaktighet för personer med demenssjukdom.