Skip to main content

Environmental policy

• Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

• Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter.

• Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp. Genom miljöplaner och systematiskt arbete uppnås ständiga förbättringar i dessa avseenden.

• Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.

• Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

• Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.

• Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.

• Vi ställer också miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.

• Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete.