Hoppa till huvudinnehåll

Användarvillkor

Abilia AB (“Abilia”) tillhandahåller webbtjänsten myAbilia (”Tjänsten”) för personer som använder Abilias mjukvarubaserade hjälpmedel, t.ex. Handi, MEMOplanner och GEWA Connect. När hjälpmedlet är anslutet till Tjänsten kan den person som använder hjälpmedlet (”Användaren”) på distans, själv eller genom en person som hjälper till med Användarens innehåll i Tjänsten (”Stödpersonen”), hantera kalender, bilder mm (”Innehåll”). 

 

I till exempel verksamheter som skolor och gruppboenden, där det finns många Användare, föreligger det behov av att flera användarkonton och licenser administreras av en viss annan person än Användaren eller Stödperson (”Kontoadministratören”). Dessa villkor (”Villkoren”) reglerar användandet av och anslutningen till myAbilia.

 

Genom användandet av Tjänsten godkänner Användaren och i förekommande fall, Stödpersonen och Kontoadministratören, Villkoren, och ingår därmed ett avtal för vilket Villkoren gäller. För det fall du registrerar konto i myAbilia åt någon annan person än dig själv, försäkrar du genom ditt godkännande av Villkoren, att denna person har tagit del av och godkänner Villkoren på samma sätt som du har gjort.

 

Kontohantering

 

För att kunna använda Tjänsten behöver ett konto skapas av Användaren eller Kontoadministratören. Användaren måste skapa konto med e-postadress (aktiveras via mail), medan Kontoadministratören kan välja mellan att skapa konton med e-postadress (aktiveras via mail) eller användarnamn (kräver ingen aktivering).

 

Användarkonto är personligt och får inte överlåtas till någon annan. Stödpersonen och Kontoadministratören är de enda, utöver Användaren, som får använda Tjänsten genom användarkontot. Användaren ger Stödpersonen och Kontoadministratören rättigheter till detta.

 

För att logga in till tjänsten behöver man legitimera sig med användarnamn/e-post och lösenord. Inloggningen är personlig för alla, dvs Användaren, Stödpersonen och Kontoadministratören. Det är därför viktigt att hantera inloggningsuppgifter på ett säkert sätt så att andra inte kan ta del av dessa. Om lösenord förloras kan Användaren, Stödpersonen och Kontoadministratören själva återställa sitt lösenord via Tjänsten. Användare med användarnamn (inte e-post) måste dock begära hjälp av Stödpersonen, Kontoadministratören eller Abilia.

 

Om det finns misstanke om obehörigt användande av myAbilia ska Abilia omedelbart kontaktas.

 

Användning

 

Användningen av Tjänsten ska ske på ett sätt som överensstämmer med dessa Villkor och syftet med Tjänsten. Användaren, Stödpersonen eller Kontoadministratören får inte delta i överlåtelse eller försäljning, vidareutveckla eller på annat sätt kommersialisera, vare sig helt eller delvis, något av innehållet i Tjänsten utan att i förväg ha erhållit Abilias tillstånd. Användaren förbinder sig att inte överföra något material till Tjänsten som kan innehålla virus eller något annat program som kan begränsa funktion i mjuk- eller hårdvara.

 

Det är inte tillåtet att, i sin helhet eller delar av, kopiera eller förändra Tjänsten, dekompilera, modifiera, utföra reverse engineering på Tjänsten eller dess komponenter. Det är inte tillåtet att återskapa källkoden eller dess funktionalitet, eller att göra kopior av eller skapa andrahandsverk av mjukvaran, utöver vad lagen tillåter. Stödpersonen och Kontoadministratören får inte sprida Användarens innehåll i annat medium utan dennes tillåtelse.

 

Inom ramen för Tjänsten har Användaren och Stödpersonen möjlighet att ladda upp eget innehåll, såsom bilder och texter. Sådant innehåll blir tillgängligt för alla Stödpersoner.

 

Användaren och/eller Stödperson är gentemot Abilia ansvariga för innehåll som de laddar upp och konsekvenserna av uppladdningen. Abilia är inte ansvarigt för innehåll som laddas upp av annan än Abilia och står inte bakom annans innehåll eller vad som uttrycks i sådant innehåll. Abilia kan inte garantera att det inte förekommer innehåll som är felaktigt, kränkande eller anstötligt i Tjänsten. Om inte annat följer av lag har Abilia ingen skyldighet att ta bort sådant innehåll.

 

Användaren och Stödpersonen är gentemot Abilia ansvariga för att ha inhämtat samtycke, tillåtelse, licens eller rättighet till uppladdning av innehåll som genom upphovsrätt eller på annat sätt helt eller delvis tillkommer. Sådan(t) samtycke, tillåtelse, licens eller rättighet ska även omfatta rätt att upplåta Innehållet. Abilia förbehåller sig rätten att utan förvarning ta bort innehåll som enligt Abilias bedömning kan uppfattas som kränkande eller olämpligt.

 

Immateriella rättigheter

 

Alla immateriella rättigheter i Tjänsten tillhör Abilia eller förfogas av Abilia med licens. Ingenting i Villkoren ska uppfattas som en överföring av någon immateriell eller annan rättighet.

 

Användaren, Stödpersonen och Kontoadministratören får för eget personligt, icke-kommersiellt bruk ladda ned, visa upp eller skriva ut information från Tjänsten. Samtliga förekommande copyrightmeddelanden och andra meddelanden om äganderätt ska lämnas kvar oförändrade. Användaren innehar i förhållande till Abilia äganderätten till Innehållet.

 

Ändring av Tjänsten och Villkoren

 

Abilia har rätt att göra ändringar av Villkoren. Om väsentliga ändringar görs i Villkoren kommer Abilia i förväg att meddela Användaren, Stödpersonen och Kontoadministratören, för att ge möjlighet att ta del av de reviderade Villkoren innan Användaren fortsätter att använda Tjänsten. Fortsatt användande av Tjänsten efter att ändringar har gjorts i dessa Villkor innebär ett godkännande av de ändrade Villkoren. Om inte ändringen godkänns, kan tillgången till myAbilia komma att begränsas eller upphöra.

 

Abilia har rätt att uppdatera och förändra Tjänsten till form och innehåll. Abilia informerar alltid om detta i förväg, enligt förekommande avtal.

 

Ansvar

 

Tjänsten tillhandahålls i vid var tid gällande befintliga skick. Abilia kan inte garantera att Tjänsten alltid kommer att fungera utan störning eller är fri från felaktigheter och brister. Inte heller garanterar Abilia att den information som erhålls vid användningen är korrekt eller tillförlitlig.

 

Abilia ansvarar inte för förlust, skada eller annan konsekvens som kan drabba Användaren på grund av fördröjda, förstörda eller förvanskade data, avbrott, icke levererade data, felaktigt levererade data eller liknande händelser. Användaren, Stödpersonen och Kontoadministratören kan hållas ansvariga för förlust eller skada som drabbar Abilia eller annan till följd av att de agerar på ett sätt som strider mot dessa Villkor eller till följd av annat oaktsamt eller uppsåtligt agerande.

 

Integritet

 

Abilia är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas av Användaren, Stödpersonen eller Kontoadministratören vid användandet av Tjänsten.

 

Genom att godkänna Villkoren godkänner Användaren, Stödpersonen och Kontoadministratören även att personuppgifter samlas in och behandlas enligt Abilias integritetspolicy. Aktuell version av Abilias integritetspolicy finns att läsa på https://www.abilia.com/sv/personuppgiftspolicy.

 

Övrigt

 

All Abilias kommunikation med Användaren, Stödpersonen och Kontoadministratören sker elektroniskt genom mail, pop-upp rutor i myAbilia eller anslag på Abilias hemsida. Vid mail använder Abilia sig av de kontaktuppgifter som Användaren, Stödpersonen och Kontoadministratören registrerat på sitt konto. Användaren, Stödpersonen och Kontoadministratören är därför skyldiga att hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade.

 

Abilia har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annan liksom att anlita underleverantör för fullgörandet av sina åtaganden enligt dessa Villkor.

 

Tillämplig lag och tvistlösning

 

Dessa Villkor lyder under svensk lag. Tvist angående dessa Villkor ska lösas av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.