Hoppa till huvudinnehåll

Personuppgiftspolicy

Syfte

 

Vi på Abilia värnar om integriteten hos de individer vars personuppgifter vi får tillgång till. Du som individ ska kunna känna dig trygg med att vi hanterar personuppgifter på ett säkert sätt. Vi har därför upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning. Syftet är att beskriva hur vi jobbar för att ta tillvara individers rättigheter och integritet, hur vi behandlar personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar.

 

Inhämtande av personuppgifter

 

Vår utgångspunkt är att inte hantera fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi på Abilia hämtar in ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter i de situationer där det behövs, nedan följer exempel på situationer där personuppgifter hämtas in:

 

Kurser


Vi samlar in information i samband med anmälan till våra kurser. Syftet för; och användningen av denna information är att ge god service och återkoppling/information till kursdeltagaren. Vill kursdeltagaren inte att uppgifter ska sparas så raderas samtliga data direkt efter att kursen ägt rum.

 

Supportärenden


Vi samlar in information vid anmälan av service-, support- och reparationsärenden. Syftet är att kunna hjälpa och återkoppla på ett effektivt sätt samt följa upp ärenden. Allt för att ge bästa möjliga service.

 

Nyhetsbrev


Vi samlar in information vid anmälan till vårt Nyhetsbrev. I nyhetsbrevet finns information hur avregistrering av prenumerationen görs.

 

Användande av Abilias produkter

 

Läs mer om detta på sidan här som handlar om Abilias Product Privacy Policy

 

Vi kan även få tillgång till personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när någon kontaktar oss, söker anställning hos oss eller besöker oss
 • Uppgifter i ingångna kund- och leverantörsavtal

 

 

Riktlinjer

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?


Vi på Abilia behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag eller för att kunna delge service eller återkoppling. Här följer exempel på personuppgifterna vi kan komma att behandla:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Titel
 • Användarnamn
 • Organisation/företag
 • Fotografier/video
 • IP adress
 • Uppgifter som självmant och frivilligt uppgivits
 • Innehåll som individen själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll

 

Vilken information delges?


När vi aktivt samlar in personuppgifter för första gången eller en individ själv lämnar sina uppgifter informeras individen om att uppgifterna kommer att hanteras enligt gällande lagstiftning. Vi informerar också om hur man kommer i kontakt med personer ansvariga för personuppgiftsbehandlingen vid frågor eller begäran som avser personuppgifter och/eller rättigheter via vår hemsida.

 

Behandlas personuppgifter på ett betryggande sätt?


Vi på Abilia värderar våra kontaktpersoners integritet och arbetar efter våra rutiner och arbetssätt för att personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter (som personer själv har lämnat) har vi inrättat särskilda behörighetsrestriktioner, vilket innebär ett högre skydd för personuppgifterna. Våra säkerhetssystem är utvecklade med individers integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för integriteten.

Vi har en policy för IT-säkerhet för att säkerställa att elektroniskt förvarade personuppgifter behandlas säkert.

 

När lämnar vi ut personuppgifter?

När information enligt lagkrav måste lämnas till ansvarig kontrollmyndighet som t.ex. Läkemedelsverket och Skatteverket, lämnas så lite personlig information som möjligt. Abilia kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Abilias räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Abilias samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för Abilias räkning undertecknar alltid sekretessavtal med Abilia för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Vi säkerställer även då att så lite information som möjligt lämnas ut.

 

Dina personuppgiftsrättigheter


Du som individ har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.  Du har rätt att begära ut aktuella uppgifter, ändra dina uppgifter och möjlighet att bli borttagen.

 

För att begära ut aktuella uppgifter, ändra uppgifter eller ansöka om att bli borttagen ur våra register, kontakta: PrivacyTeam@abilia.se

 

Ansvar


Abilia är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur personuppgifter behandlas och att individers rättigheter tas tillvara.

 

Policyn är uppdaterad: 2019-09-06