Hopp til hovedinnhold

Brukervilkår

Abilia AB («Abilia») leverer nettjenesten myAbilia («Tjenesten») til personer som bruker Abilias programvarebaserte hjelpemidler, f,eks. Handi, MEMOplanner og GEWA Connect.

 

Når hjelpemidlet er tilknyttet Tjenesten, kan personen som bruker hjelpemidlet («Brukeren») på avstand, selv eller gjennom en person som hjelper til med Brukerens innhold i Tjenesten («Støttepersonen»), håndtere kalender, bilder m.m. («Innhold»).

 

I for eksempel virksomheter som skoler og bokollektiver, der det finnes mange Brukere, er det behov for at flere brukerkontoer og lisenser administreres av en bestemt annen person enn Brukeren eller Støttepersonen («Kontoadministratoren»).

 

Disse vilkårene («Vilkårene») regulerer bruken av og tilknytningen til myAbilia.

 

Gjennom bruken av Tjenesten godkjenner Brukeren, og i aktuelle tilfeller, Støttepersonen og Kontoadministratoren, Vilkårene, og inngår dermed en avtale som omfattes av Vilkårene.

 

I tilfelle du registrer en konto i myAbilia på en annen person enn deg selv, forsikrer du gjennom din godkjenning av Vilkårene, at denne personen er innforstått med og godkjenner Vilkårene på samme måte som du har gjort.

 

Kontohåndtering

 

For å kunne bruke Tjenesten må det opprettes en konto av Brukeren eller Kontoadministratoren. Brukeren må opprette en konto med e-postadresse (aktiveres via e-post), mens Kontoadministratoren kan velge mellom å opprette kontoen med en e-postadresse (aktiveres via e-post) eller brukernavn (krever ingen aktivering).

 

Brukerkontoen er personlig og skal ikke overlates til andre. Støttepersonen og Kontoadministratoren er de eneste, i tillegg til brukeren, som kan bruke Tjenesten gjennom brukerkontoen. Brukeren gir Støttepersonen og Kontoadministratoren rettigheter til dette.

 

For å logge inn på tjenesten må man legitimere seg med brukernavn/e-post og passord. Innloggingen er personlig for alle, dvs. Brukeren, Støttepersonen og Kontoadministratoren. Derfor er det viktig å håndtere innloggingsopplysninger på en sikker måte slik at andre ikke kan få tilgang til disse. Dersom passordet mistes, kan Brukeren, Støttepersonen og Kontoadministratoren selv tilbakestille passordet via Tjenesten. Brukere med brukernavn (ikke e-post) må imidlertid be om hjelp av Støttepersonen, Kontoadministratoren eller Abilia.

 

Ved mistanke om uberettiget bruk av myAbilia, skal Abilia kontaktes umiddelbart.

 

Bruk

 

Bruken av Tjenesten skal foregå på en måte som er i overensstemmelse med disse Vilkårene og formålet med Tjenesten.

 

Brukeren, Støttepersonen eller Kontoadministratoren skal ikke delta i overføring eller salg av, videreutvikle eller på annen måte kommersialisere, enten helt eller delvis, noe av innholdet i Tjenesten uten å ha innhentet tillatelse fra Abilia på forhånd.

 

Brukeren forplikter seg til ikke å overføre noe materiale til Tjenesten som kan inneholde virus eller noe annet program som kan begrense funksjonen i program- eller maskinvare.

 

Det er ikke tillatt, i sin helhet eller deler av, å kopiere eller forandre Tjenesten, dekompilere, modifisere, utføre reversere engineering på Tjenesten eller på komponenter av Tjenesten. Det er ikke tillatt å gjenskape kildekoden eller dennes funksjonalitet eller å lage kopier av eller bearbeidede versjoner av programvaren, utover det som er tillatt i loven.

 

Støttepersonen og Kontoadministratoren skal ikke spre Brukerens innhold i noe annet medium uten dennes tillatelse.

 

Innenfor rammene for Tjenesten har Brukeren og Støttepersonen mulighet til å laste opp eget innhold, som bilder og tekster. Slikt innhold blir tilgjengelig for alle Støttepersoner.

 

Brukeren og/eller Støttepersonen er ansvarlig overfor Abilia for innhold som de laster opp og for konsekvensene av opplastingen. Abilia er ikke ansvarlig for innhold som lastes opp av andre enn Abilia og står ikke bak andres innhold eller det som uttrykkes i slikt innhold. Abilia kan ikke garantere at det ikke forekommer innhold som er feilaktig, krenkende eller støtende i Tjenesten. Dersom ikke annet følger av loven, har Abilia ingen plikt til å fjerne slikt innhold.

 

Brukeren og Støttepersonen er ansvarlige overfor Abilia for å ha innhentet samtykke, tillatelse, lisens eller rettighet til opplasting av innhold som gjennom opphavsrett eller på annen måte helt eller delvis tilkommer. Slik(t) samtykke, tillatelse, lisens eller rettighet skal også omfatte rett til å laste opp Innholdet.

 

Abilia forbeholder seg retten til uten forhåndsvarsel å fjerne innhold som ifølge Abilias vurdering kan oppfattes som krenkende eller upassende.

 

Immaterielle rettigheter

 

Alle immaterielle rettigheter i Tjenesten tilhører Abilia eller disponeres av Abilia med lisens. Ingenting i Vilkårene skal oppfattes som en overføring av en immateriell eller annen rettighet.

 

Brukeren, Støttepersonen og Kontoadministratoren kan, til eget personlig, ikke-kommersielt bruk, laste ned, vise frem eller skrive ut informasjon fra Tjenesten. Samtlige forekommende meldinger om copyright og andre meldinger om eiendomsrett skal forbli uendret.

 

Med hensyn til Abilia har Brukeren eiendomsrett til Innholdet.

 

Bruk av Tjenesten og Vilkårene

 

Abilia har rett til å gjøre endringer i Vilkårene. Dersom vesentlige endringer gjøres i Vilkårene, vil Abilia på forhånd varsle Brukeren, Støttepersonen og Kontoadministratoren, for å gi mulighet til å sette seg inn de reviderte Vilkårene før Brukeren fortsettes å bruke Tjenesten. Fortsatt bruk av Tjenesten etter at endringer er gjort i disse Vilkårene innebærer godkjenning av de endrede Vilkårene. Dersom ikke endringen godkjennes, kan tilgangen til myAbilia bli begrenset eller opphøre.

 

Abilia har rett til å oppdatere og endre Tjenesten med hensyn til form og innhold. Abilia informerer alltid om dette på forhånd, i henhold til eksisterende avtale.

 

Ansvar

 

Tjenesten leveres til enhver tid som den er. Abilia kan ikke garantere at Tjenesten alltid vil fungere uten forstyrrelser, eller at den er uten feil og mangler. Abilia kan heller ikke garantere at den informasjonen som gis under bruk er korrekt eller pålitelig.

 

Abilia er ikke ansvarlig for tap, skade eller andre konsekvenser som kan ramme Brukeren på grunn av forsinkede, ødelagte eller forvanskede data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktig leverte data eller lignende hendelser.

 

Brukeren, Støttepersonen og Kontoadministratoren kan holdes ansvarlig for tap eller skade som rammer Abilia eller andre som følge av at de handler på en måte som strider mot disse Vilkårene eller som følge av annen uaktsom eller forsettlig handling.

 

Integritet

 

Abilia er personopplysningsansvarlig for personopplysninger som oppgis av Brukeren, Støttepersonen eller Kontoadministratoren ved bruk av Tjenesten.

 

Ved å godkjenne Vilkårene godkjenner Brukeren, Støttepersonen og Kontoadministratoren også at personopplysninger innhentes og behandles i samsvar med Abilias retningslinjer for personvern. Aktuell versjon av Abilias retningslinjer for personvern kan leses på https://www.abilia.com/nb/personvernerklaering.

 

Annet

 

All kommunikasjon som Abilia har med Brukeren, Støttepersonen og Kontoadministratoren skjer elektronisk gjennom e-post, pop-up-vindu i myAbilia eller via Abilias hjemmeside. Ved e-post bruker Abilia de kontaktopplysningene som Brukeren, Støttepersonen og Kontoadministratoren har registrert på kontoen sin. Brukeren, Støttepersonen og Kontoadministratoren plikter derfor å sørge for at disse kontaktopplysningene er oppdatert.

 

Abilia har rett til fritt å overlate sine rettigheter og plikter i henhold til disse Vilkårene til andre samt benytte underleverandører for å kunne oppfylle sine plikter i henhold til disse Vilkårene.

 

Gjeldende lov og tvisteløsning

 

Disse Vilkårene er underlagt svensk lov. Tvist angående disse Vilkårene skal løses av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som første instans.