Economic benefits and employment opportunities

Evidens
Att använda kognitiva hjälpmedel som Abilias är till fördel för både användarens och familjemedlemmarnas ekonomi. Studier visar att användningen av den här typen av hjälpmedel ökar sannolikheten för att användarna kan yrkesarbeta mer tid, behålla ett arbete eller få ett nytt arbete, antingen på den öppna arbetsmarknaden eller genom en lönesubventionerad anställning.

Ökad sannolikhet att arbeta mer, behålla jobbet eller få ett nytt
Studier visar att användning av kognitiva hjälpmedel som Abilias har en signifikant positiv effekt på utökat yrkesarbete för användarna.

20 % av den svenska befolkningen har en funktionsnedsättning som påverkar deras vardag och yrkes- liv. Inom den här gruppen är arbetslösheten dubbelt så hög som i den övriga befolkningen. Enligt be-dömningar var runt 250 000 personer med funktionsnedsättning registrerade som arbetssökande 2013

I Dahlbergs forskningsstudie görs följande antagande: om 1 000 personer med psykisk funktionsnedsättning får de hjäpmedel de behöver kommer 13 heltidsarbeten att skapas på den öppna marknaden och 28 lönesubventionerade anställningar. Det betyder att var 25:e person i den ovanstående gruppen skulle kunna få jobb och börja arbeta. 

Bättre ekonomi för användarna
Att få ett arbete har en signifikant påverkan på användarnas ekonomi enligt de beräkningar som gjorts i studierna. Om en användare kan arbeta ett större antal timmar, är den förväntade ökningen av nettoinkomsten 2 900 kronor per år. Användare som faktiskt får ett nytt arbete kommer att få en ökad nettoinkomst med 72 000 kronor per år. (Den ökade inkomsten har minskats med alla ekonomiska understöd som användaren kan ha). *3).

Ekonomiska effekter för familjemedlemmarna
När det gäller den ekonomiska effekten för familjemedlemmarna har beräkningar gjorts både på minskat antal stödtimmar och minskad resetid. Utvärderingsstudier visar att familjemedlemmar kan minska sitt stöd med mellan en till tio timmar per vecka. Det betyder att de kan koncentrera sig mer på sina egna yrkesarbeten och har möjlighet att utöka arbetstiden, t.ex. genom att gå upp från deltid till heltid.

Produkter från Abilia
MEMOday, MEMOmessenger, MEMOdayplanner, MEMOplanner, Handi, Natt- och Dag Kalender, Kvarturet och Time Log.

Källor
Slutsatserna baseras på tre forskningsstudier med totalt 495 deltagare, studerande och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar, äldre med demens samt vårdare, experter och lärare.

Dahlberg 2010. Dahlbergs studie baseras på resultat från tidigare studier inom området, kombinerat med intervjuer som gjorts med ett tjugotal experter med lång erfarenhet av att arbeta med personer med psykisk funktionsnedsättning, såsom förskrivare, vårdare etc.

Nilsson Lundmark 2013 och Alwin 2008.