Personvernerklæring

Formål

I Abilia verner vi om integriteten til de personene som oppgir sine personopplysninger til oss. Du som person skal kunne føle deg trygg på at vi håndterer personopplysninger på en sikker måte. Derfor har vi utarbeidet denne policyen som er basert på gjeldende lover om datasikkerhet. Formålet er å beskrive hvordan vi jobber for å ivareta den enkeltes rettigheter og integritet, hvordan vi behandler personopplysninger, hva vi bruker dem til, hvem som kan få tilgang til dem og under hvilke forutsetninger.

Innhenting av personopplysninger

Utgangspunktet vårt er at vi ikke skal håndtere flere personopplysninger enn det som er nødvendig med hensyn til formålet, og vi streber alltid etter å bruke de minst integritetssensitive opplysningene. I Abilia innhenter vi samtykke fra deg før vi begynner å behandle personopplysningene dine i situasjoner som krever det. Nedenfor følger eksempler på situasjoner der personopplysninger hentes inn:

Kurs
Vi samler inn informasjon i forbindelse med påmelding til kursene våre. Formålet med, og bruken av denne informasjonen er å yte god service og gi tilbakemelding/informasjon til kursdeltakeren. Dersom kursdeltakeren ikke ønsker at opplysninger skal lagres, vil alle data bli slettet like etter at kurset er avsluttet.

Supporthenvendelser
Vi samler inn informasjon ved innmelding av service-, support- og reparasjonshenvendelser. Formålet er å kunne hjelpe og svare på henvendelser på en effektiv måte. Alt for å yte best mulig service.

Nyhetsbrev
Vi samler inn informasjon ved påmelding til vårt nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder informasjon om hvordan abonnementet kan avsluttes. Ved avslutning av abonnementet slettes personopplysningene fra våre registre.

Vi kan også få tilgang til personopplysninger på følgende måte:

 • Opplysninger som registreres når en person besøker hjemmesiden vår
 • Opplysninger vi får fra offentlige registre
 • Opplysninger vi får når noen kontakter oss, søker stilling hos oss, besøker oss eller på annen måte tar kontakt med oss
 • Opplysninger i inngåtte kunde- og leverandøravtaler

 

Retningslinjer

Hvilke personopplysninger behandler vi?
I Abilia behandler vi kun personopplysninger når det er rettslig grunnlag for det. Vi behandler ikke personopplysninger i andre tilfeller enn når det er nødvendig for å oppfylle forpliktelser i henhold til avtale og lovkrav, eller for å kunne yte service eller gi tilbakemelding. Her følger noen eksempler på personopplysninger vi kan behandle:

 • Navn
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Tittel
 • Brukernavn
 • Organisasjon/foretak
 • Fotografier/video
 • Opplysninger som er oppgitt frivillig og på eget initiativ
 • Innhold som personen selv publiserer, såkalt brukergenerert innhold

 

Hvilken informasjon blir formidlet?
Når vi aktivt samler inn personopplysninger for første gang, eller en person selv oppgir opplysningene sine, blir personen informert om at opplysningene vil bli håndtert i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi informerer også om hvordan man kommer i kontakt med personer som har ansvar for personopplysningsbehandling, ved spørsmål eller forespørsler angående personopplysninger og/eller rettigheter via vår hjemmeside.

Behandles personopplysninger på en betryggende måte?
I Abilia verdsetter vi våre kontaktpersoners integritet og har egne rutiner og arbeidsmåter som skal sørge for at personopplysninger blir håndtert på en sikker måte. Utgangspunktet er at kun personer innenfor organisasjonen som trenger personopplysningene for å utføre arbeidsoppgavene sine, skal ha tilgang til dem.

I forbindelse med sensitive personopplysninger (som personer selv har oppgitt) har vi utarbeidet særskilte tilgangsrestriksjoner, noe som innebærer en utvidet beskyttelse av personopplysningene.

Våre sikkerhetssystemer er utviklet med fokus på den enkeltes integritet og beskytter i svært høy grad mot inntrengning, ødeleggelse samt andre endringer som kan innebære en risiko for integriteten.

Vi har en policy for IT-sikkerhet som skal sikre at elektronisk lagrede personopplysninger blir behandlet på en sikker måte.

Når utleverer vi personopplysninger?
Vårt utgangspunkt er å ikke utlevere personopplysninger til tredjeparter uten samtykke, eller dersom det ikke er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtale eller lovkrav. Når informasjon i henhold til lovpålagte krav må leveres til ansvarlig kontrollmyndighet, som f.eks. skatteetaten, leveres så lite personlig informasjon som mulig. I de tilfellene der vi må utlevere personopplysninger til annen tredjepart, oppretter vi en taushetserklæring og sikrer at personopplysningene blir behandlet på en betryggende måte. Også i slike tilfeller sikrer vi at så lite informasjon som mulig blir utlevert.

Dine personvernrettigheter
Du som person har når som helst rett til å tilbakekalle samtykket ditt. Vi vil da ikke lenger behandle personopplysningene dine eller innhente nye, under forutsetning av at det ikke er nødvendig for å oppfylle våre plikter i henhold til avtale eller lovkrav.  Du har rett til å kreve utlevert aktuelle opplysninger, endre opplysningene dine og mulighet til å få dem slettet.

For å kreve utlevert aktuelle opplysninger, endre opplysninger eller søke om å bli slettet fra våre registre, kontakt: PrivacyTeam@abilia.no

Ansvar
Abilia er personopplysningsansvarlig, som innebærer at vi har ansvar for hvordan personopplysninger behandles, og at den enkeltes rettigheter blir ivaretatt.

Policyen er oppdatert: 24.05.2018